Πολιτική Ποιότητας

Πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης Πολιτικής Ποιότητας είναι το Χονδρικό Εμπόριο Χημικών, Ειδών Γραφικών Τεχνών, Υλικών Βιομηχανίας, Χρωμάτων & Δομικών Υλικών, της εταιρίας “ΜΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’ με διακριτικό τίτλο “PRINTSOL’’
Σκοπός της επιχείρησης είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στα ανωτέρω πεδία, από την έδρα της στο 11ο χλμ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ, καθώς και η καθιέρωση της ως μία επιχείρηση η οποία θα αποτελεί υπόδειγμα αξιοπιστίας και επιτυχίας, στους κλάδους δραστηριοποίησής της.

Η εταιρία, ΜΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – PRINTSOL αναγνωρίζει την ευθύνη της να δεσμευθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτή η αναγνώριση, αναφέρεται στη διασφάλιση ότι οι λειτουργίες της επιχείρησης δεν θα θέσουν σε κίνδυνο, κανένα ενδιαφερόμενο μέρος από τις ενέργειες της.

Βασικοί Στόχοι Ποιότητας της επιχείρησης είναι:
– Η Κατανόηση των αναγκών των πελατών.
– Η παροχή ολοκληρωμένων έγγραφων διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
– Η διασφάλιση συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές Διατάξεις και η ανασκόπηση αυτών για τυχόν ενημερώσεις.
– Η συμμόρφωση του συνόλου της λειτουργίας της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ISO 9001:2015.
– Η τήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών.
– Η παροχή του πλαισίου μέσα στο οποίο θα προσδιορίζονται οι στόχοι ποιότητας.
– Η παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους της, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα τους για ορθή και πλήρη εκτέλεση των εργασιών τους.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για:
– Την παροχή προς τους εργαζομένους, αλλά και τη συντήρηση του κατάλληλου κάθε φορά εξοπλισμού, για την ορθή τέλεση των εργασιών του.
– Την ενεργή συμμετοχή της στην ανάπτυξη, εφαρμογή, ανασκόπηση αλλά και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και τις σχετικές διεργασίες.
– Την εκπαίδευση όλου του προσωπικού πάνω στα θέματα αρμοδιότητας του.
– Την παροχή όλων των σχετικών πόρων για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης.

Το Προσωπικό της επιχείρησης δεσμεύεται για:
– Την τήρηση όλων των πολιτικών και διεργασιών της επιχείρησης.
– Τη διασφάλιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ισχύει για όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου μέλη της επιχείρησης θα πρέπει να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός της έδρας αυτής.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι ήδη εις γνώση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, ενώ είναι διαθέσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μιας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Η ανασκόπηση της γίνεται σε ετήσια βάση, ή και νωρίτερα, εάν η Διοίκηση της επιχείρησης κρίνει κάτι τέτοιο ως σκόπιμο.

Για την Εταιρία
Μπρεντάκης Δημήτριος